ALGEMENE VOORWAARDEN VAN YMP INCASSO

Onder incassowerkzaamheden worden hier verstaan die werkzaamheden, welke aan ons worden opgedragen door rechtspersonen of natuurlijke personen, die niet zijn gerechtsdeurwaarder, advocaat of gekwalificeerd juridisch incasso-intermediair, en welke werkzaamheden beogen betaling te bekomen van vorderingen, welke opdrachtgevers op hun schuldenaren pretenderen.

Artikel 1: Inleiding

1.1 Ten aanzien van door ons te verrichten incassowerkzaamheden als bovenbedoeld, berekenen wij aan onze opdrachtgevers de hierna in artikel 3 vastgestelde tarieven, welke tarieven bindend zijn.

Artikel 2: Aanmaning/sommatie

2.1. Het nemen van rechtsmaatregelen geschiedt niet – tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken – dan nadat de schuldenaar door ons tenminste tweemaal schriftelijk is aangemaand, dan wel bij exploot tot betaling is gesommeerd. Indien binnen de daarbij gestelde termijn de gepretendeerde vordering niet is afgedaan noch een regeling tot stand is gekomen, worden – voor zover nodig in overleg met de opdrachtgever – rechtsmaatregelen genomen.

Artikel 3: Kosten

3.1. De gerechtelijke zowel als de buitengerechtelijke incasso zal steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.2. Aan de opdrachtgever zal worden berekend minimaal 15% van het geïncasseerde bedrag, zulks voor wat betreft de eerste geïncasseerde  € 750,00 (per zaak) en minimaal 10% over hetgeen (per zaak) meer wordt geïncasseerd, alles exclusief BTW en te vermeerderen met de door ons gemaakte en/of betaalde verschotten.

3.3. In alle gevallen, tenzij wettelijke bepalingen dit uitsluiten of onmogelijk maken, zal getracht worden de bij 3.2. vermelde kosten op de schuldenaar te verhalen en zullen deze kosten niet aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht indien deze kosten daadwerkelijk op de schuldenaar worden verhaald.

3.4. In geval van terughalen van goederen waarop de opdrachtgever krachtens wettelijke of contractuele bepalingen het eigendomsrecht heeft, wordt aan de opdrachtgever berekend 5% over de factuurwaarde, dan wel over de door ons vastgestelde waarde van die goederen, exclusief BTW en te vermeerderen met de door ons gemaakte en/of betaalde verschotten.

3.5. In alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt, is de opdrachtgever aan ons verschuldigd de door ons gemaakte en/of betaalde verschotten en een door ons voor onze werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag met een minimum van € 34,00 per opdracht, exclusief BTW.

Artikel 4: Voorschotten

4.1. Wij zijn gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever een door ons te bepalen bedrag stort als voorschot. Dat voorschot wordt bij de afwikkeling van de incasso-opdracht verrekend.

Artikel 5: Andere gevallen

5.1. Wij zijn voorts bevoegd het ons, overeenkomstig artikel 3.2., toekomende aan de opdrachtgever te berekenen over het volle bedrag van de ons ter incasso in handen gestelde vordering, indien :

  1. de opdrachtgever buiten ons om met de schuldenaar een regeling treft

en/of

  1. de incasso-opdracht intrekt.

Deze berekening mogen wij eveneens toepassen ten aanzien van door de schuldenaar en/of voor deze door derden rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalde bedragen.

Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar tegenover de opdrachtgever op zich genomen tegenprestatie.

Artikel 6: Andere werkzaamheden

6.1. Voor werkzaamheden en/of kosten, welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden in voege als voorschreven (zoals het voeren van onderhandelingen, het voeren van procedures enz.) is de opdrachtgever aan ons verschuldigd de door ons gemaakte en/of betaalde verschotten en het door ons, naar gebruik en billijkheid vast te stellen honorarium.

Artikel 7: Betaling

7.1. Voldoening van al hetgeen een opdrachtgever terzake voorschreven aan ons verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen nadat wij onze declaratie aan de opdrachtgever hebben toegezonden.

7.2. Bij niet-tijdige betaling komen alle kosten, veroorzaakt door gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incasso, voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

Artikel 8: Bekendmaking/deponering

8.1. Deze algemene incassovoorwaarden zijn gedeponeerd te Griffie van de rechtbank te Zwolle.

Artikel 9: Wijzigingen/aanvullingen

9.1. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van deze algemene incassovoorwaarden zullen voor alle betrokkenen bindend zijn, te rekenen van de dag af dat een maand zal zijn verstreken nadat de wijziging en/of aanvulling(en) ter Griffie van gemelde rechtbank zijn gedeponeerd.

Artikel 10: Geschillen

10.1. Alle geschillen voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

0527-612444
Vordering Indienen
Copyright YMP Incasso - Algemene Voorwaarden - Privacy Policy
s